Zasady spółdzielcze

Zasady spółdzielcze

Spółdzielnia w swojej działalności powinna przestrzegać zasad spółdzielczości ustalonych przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (ICA) Do zasad tych należą


1. Zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa
2. Zasada demokratycznej kontroli członkowskiej, 
3. Zasada ekonomicznego uczestnictwa członków, 
4. Zasada autonomii i niezależności, 
5. Zasada kształcenia, szkolenia i informacji, 
6. Zasada współpracy pomiędzy spółdzielniami, 
7. Zasada troski o społeczność lokalną. 


Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (ICA - International Co-operative Alliance) - jest niezależnym stowarzyszeniem, które zrzesza, reprezentuje i asystuje spółdzielniom z całego świata. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego podczas kongresu odbywającego się w Manchesterze w dniach 20-23 września 1995 roku zaakceptowało zasady.  10 Zasady spółdzielczości, 


1. Zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa 
Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, otwartymi dla wszystkich osób, które są zdolne do korzystania z ich usług oraz gotowe są ponosić związaną z członkostwem odpowiedzialność, bez jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu różnicy płci, społecznej, rasowej, politycznej czy religijnej. 
 

2. Zasada demokratycznej kontroli członkowskiej 
Spółdzielnie są organizacjami demokratycznymi, które są kontrolowane przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu polityki i podejmowaniu decyzji. Kobiety i mężczyźni i pełniący funkcje przedstawicielskie z wyboru są odpowiedzialni wobec członków. W spółdzielniach szczebla podstawowego członkowie mają równe prawa głosu (jeden członek – jeden głos), zaś spółdzielnie innych szczebli również zorganizowane są w sposób demokratyczny. 
 

3. Zasada ekonomicznego uczestnictwa członków 
Członkowie uczestniczą w sposób sprawiedliwy w tworzeniu kapitału swojej spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Co najmniej część tego kapitału jest zazwyczaj wspólną własnością spółdzielni. Jeśli już członkowie otrzymują rekompensatę od kapitału wniesionego jako warunek członkostwa, jest ona zazwyczaj ograniczona. Członkowie przeznaczają nadwyżki na jeden lub wszystkie z następujących celów: na rozwój swojej spółdzielni, jeśli to możliwe poprzez stworzenie funduszu rezerwowego, z którego przynajmniej część powinna być niepodzielna; na korzyści dla członków proporcjonalnie do ich transakcji ze spółdzielnią; na wspieranie innych dziedzin działalności zaaprobowanych przez członków. 
 

4. Zasada autonomii i niezależności 
Spółdzielnie są autonomicznymi organizacjami wzajemnej pomocy kontrolowanymi przez swoich członków. Jeśli zawierają porozumienia z innymi organizacjami, włączając w to rządy lub pozyskują swój kapitał z zewnętrznych źródeł, to czynią to tylko na warunkach zapewniających demokratyczną kontrolę przez swoich członków oraz zachowanie swojej spółdzielczej autonomii. 


5. Zasada kształcenia, szkolenia, informacji 
Spółdzielnie zapewniają możliwość kształcenia i szkolenia swoim członkom, osobom pełniącym funkcje przedstawicielskie z wyboru, menedżerom i pracownikom tak, aby mogli oni efektywnie przyczynić się do rozwoju swoich spółdzielni. Informują one ogół społeczeństwa, a zwłaszcza młodzież i osoby kształtujące opinię społeczną, o istocie spółdzielczości i korzyściach z nią związanych. 


6. Zasada współpracy między spółdzielniami 
Spółdzielnie w najbardziej efektywny sposób służą swoim członkom i umacniają ruch spółdzielczy poprzez współpracę w ramach struktur lokalnych, krajowych, regionalnych i międzynarodowych. 


7. Zasada troski o społeczność lokalną 
Spółdzielnie pracują na rzecz właściwego rozwoju społeczności lokalnych, w których działają poprzez prowadzenie polityki zaaprobowanej przez swoich członków. Wyróżnia się kilka rodzajów spółdzielni: spółdzielnie produkcji rolnej - prowadzą one wspólne gospodarstwo rolne i działają na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych członków danej spółdzielni, spółdzielnie pracy rękodzieła ludowego oraz artystycznego – tworzą nowe oraz kultywujące tradycyjne wartości kultury, spółdzielnie pracy – przedmiotem ich działalności jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, które opiera się na osobistej pracy członków spółdzielni, spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych) – świadczą one usługi dla rolnictwa i środowiska wiejskiego, spółdzielnie mieszkaniowe - zaspokajają potrzeby mieszkaniowe członków spółdzielni, a także ich potrzeby gospodarcze oraz kulturalne, które wynikają z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu bądź budynku. 
 

Do przykładowych rodzajów spółdzielczości można zaliczyć: 
- Gminne Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska", 
- Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, 
- Spółdzielczość Ogrodniczo-Pszczelarską, 
- Spółdzielczość Mleczarską, 
- Spółdzielczość Mieszkaniową, 
- Spółdzielczość Bankową, 
- Spółdzielczość Rzemieślniczą, 
- Spółdzielczość Socjalną, 
- Spółdzielczość Uczniowską, 
- Spółdzielczość Pracy, 
- Spółdzielczość Inwalidów i Niewidomych.

 

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne