Zapytanie ofertowe-teczki edukacyjne

Zapytanie ofertowe-teczki edukacyjne

Fundacja Wspólnota Wielopokoleniowa, w związku z realizacją projektu „Inkubator Przedsiębiorczości Szkolnej”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, zaprasza do złożenia oferty.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Stworzenie zestawów materiałów poglądowo-edukacyjnych dla szkół średnich.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do:

1. Stworzenia zestawów teczek edukacyjnych dla szkół uczestniczących w projekcie składających się z: plansz warsztatowych, kompletów CANVAS, wzorców dokumentacji, poradników, manuali dla różnych funkcji w Przedsiębiorstwie.

2. Opracowania zestawów w wersji elektronicznej (PDF oraz edytowalnej w programie Word).

3. Wydrukowania zestawów w formacie A4.

4. Opracowania zestawów pod kątem przedsiębiorstw szkolnych (spółdzielni uczniowskich).

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie:

1. Opracowanie i realizacja zestawów pod kątem merytorycznym.

2. Zapewnienie dostawy zestawów na adres biura projektu.

3. Liczba zestawów: 10.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : październik 2019r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała dokument potwierdzający doświadczenie

w zakresie realizacji podobnych przedsięwzięć.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać drogą e-mailową na poniższy adres: fundacja.wspolnota@gmail.com z tytułem IPSz – teczki edukacyjne

W wyborze oferty będzie się brało pod uwagę analizę złożonych dokumentów.

Kryterium wyboru oferty jest cena 100%.

Podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi.

Cena brutto pozostaje bez zmian w okresie realizacji umowy.

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne