Zapytanie ofertowe-organizacja wizyty studyjnej

Zapytanie ofertowe-organizacja wizyty studyjnej

Fundacja Wspólnota Wielopokoleniowa, w związku z realizacją projektu „Inkubator 
Przedsiębiorczości Szkolnej”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014 – 2020, zaprasza do złożenia oferty. 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Usługa organizacji wizyty studyjnej, mającej na celu przedstawienie zasad funkcjonowania 
podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw szkolnych na poziomie lokalnym.
Wizyta studyjna organizowana jest dla uczestników/uczestniczek projektu „Inkubator 
Przedsiębiorczości Szkolnej”. 
Przeprowadzenie wizyty studyjnej ma odbyć się w miesiącu grudniu, dla maksymalnie 198 
osób. Wizyta studyjna ma charakter wyjazdowy i będzie trwać 1 dzień. 
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do: 
1. Zapoznania uczestników ze specyfiką działalności podmiotów ekonomii społecznej, w tym 
przedsiębiorstw szkolnych. 
2. Zapoznania uczestników wizyty z możliwościami rozwoju i powstania oraz prowadzenia 
przedsiębiorstwa szkolnego. 
3. Zapoznania uczestników wizyty z możliwościami finansowania działań przedsiębiorstw 
szkolnych. 
4. Zaprezentowania uczestnikom wizyty dobrych praktyk działalności w sektorze ekonomii 
społecznej, w tym zaprezentowanie praktycznego aspektu działalności przedsiębiorstwa 
szkolnego (ukazanie codziennej pracy). 
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie: 
1. Opracowanie i realizacja merytorycznego programu wizyty studyjnej z zakresu 
prowadzenia przedsiębiorstwa szkolnego. 
2. Zapewnienie sprzętu do przeprowadzenia wizyty 
3. Zapewnienia materiałów informacyjnych 
4. Przedstawienie dobrych praktyk z zakresu przedsiębiorczości szkolnej. 
5. Zapewnienie transportu w postaci autokarów. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach 
związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : grudzień 2019r. 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała dokument potwierdzający doświadczenie 
w zakresie realizacji podobnych przedsięwzięć. 
SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 
Dokumenty należy składać drogą e-mailową na poniższy adres: 
fundacja.wspolnota@gmail.com z tytułem IPSz - organizacja wizyty studyjnej 

W wyborze oferty będzie się brało pod uwagę analizę złożonych dokumentów. 
Kryterium wyboru oferty jest cena 100%. 
Podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi. 
Cena brutto pozostaje bez zmian w okresie realizacji umowy.

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne