Zapytanie ofertowe-materiały szkoleniowe

Zapytanie ofertowe-materiały szkoleniowe

Fundacja Wspólnota Wielopokoleniowa, w związku z realizacją projektu „Inkubator 
Przedsiębiorczości Szkolnej”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014 – 2020, zaprasza do złożenia oferty. 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Opracowanie eksperckie materiałów szkoleniowych (dydaktycznych i edukacyjnych) dla 
mentorów, opiekunów, dyrekcji szkół, uczniów, konsultantów, partnerów oraz mecenasów. 
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do: 
1. Opracowania materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu z obszarów: 
- tworzenia start-up`ów; 
- marketingu; 
- fundraisingu; 
- finansów; 
- zarządzania. 
2. Opracowania materiałów w wersji elektronicznej (PDF oraz edytowalnej w programie 
Word) 
3. Opracowania materiałów w sposób umożliwiający ich wydruk w formacie A4. 
4. Opracowania materiałów pod kątem przedsiębiorstw szkolnych (spółdzielni uczniowskich). 
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie: 
1. Opracowanie i realizacja materiałów pod kątem merytorycznym. 
2. Zapewnienie dostawy materiałów na adres biura projektu. 
3. Przedstawienie dobrych praktyk z zakresu przedsiębiorczości szkolnej w materiałach. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach 
związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : październik 2019r. 
 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała dokument potwierdzający doświadczenie 
w zakresie realizacji podobnych przedsięwzięć. 
SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 
Dokumenty należy składać drogą e-mailową na poniższy adres: 
fundacja.wspolnota@gmail.com z tytułem IPSz – materiały szkoleniowe 
W wyborze oferty będzie się brało pod uwagę analizę złożonych dokumentów. 
Kryterium wyboru oferty jest cena 100%. 
Podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi. 
Cena brutto pozostaje bez zmian w okresie realizacji umowy.

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne