Zapytanie ofertowe-e -mailing

Zapytanie ofertowe-e -mailing

Fundacja Wspólnota Wielopokoleniowa, w związku z realizacją projektu „Inkubator 
Przedsiębiorczości Szkolnej”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014 – 2020, zaprasza do złożenia oferty. 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Promocja Projektu „Inkubator Przedsiębiorczości Szkolnej” w Internecie - e-mailing 
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do: 
1. Przeprowadzenia akcji promocyjnych Projektu w Internecie w postaci kampanii 
informacyjnych w formie e-mailingu. 
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie: 
1. Dwukrotne przeprowadzenie akcji promocyjnej wśród szkół średnich województwa 
śląskiego. 
2. Zbudowanie, wykorzystanie oraz aktualizacja bazy danych kontaktowych odbiorców e- 
mailingu. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach 
związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : październik 2019r. 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała dokument potwierdzający doświadczenie 
w zakresie realizacji podobnych przedsięwzięć. 
SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 
Dokumenty należy składać drogą e-mailową na poniższy adres: 
fundacja.wspolnota@gmail.com z tytułem IPSz – e-mailing 
W wyborze oferty będzie się brało pod uwagę analizę złożonych dokumentów. 
Kryterium wyboru oferty jest cena 100%. 
Podana cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi. 
Cena brutto pozostaje bez zmian w okresie realizacji umowy.

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne