Spółdzielnia Uczniowska,a dyrekcja szkoły

Spółdzielnia Uczniowska,a dyrekcja szkoły

Warto podkreślić, że od wsparcia dyrekcji szkoły zależy powodzenie działalności każdej spółdzielni uczniowskiej. Dyrektor szkoły posiada szerokie kompetencje, które wpływają zarówno na powołanie, działanie, a także likwidację tej działalności.

Należą do nich między innymi:

1) tworzenie warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń  i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub  rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  szkoły lub placówki (art. 39 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty): 
2) zatwierdzanie statutu spółdzielni; 
3) zgłoszenie spółdzielni właściwemu kuratorowi oraz Krajowej Radzie Spółdzielczej; 
4) na żądanie dyrektora zwoływanie przez Zarząd spółdzielni Walnego Zgromadzenia; 
5) określenie zasady prowadzenia rachunkowości spółdzielni z uwzględnieniem zasad  ustalonych przez Krajową Radę Spółdzielczą; 
6) Zarząd Spółdzielni przedstawia dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej  i Radzie Pedagogicznej plany pracy Spółdzielni oraz co najmniej raz w roku składa  sprawozdanie z działalności Spółdzielni; 
7) podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawie likwidacji spółdzielni uczniowskiej  po uprzednim powiadomieniu Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Uczniowskich; 
8) powoływanie (wybór zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną) nauczyciela - opiekuna  spółdzielni.  

Spółdzielnie uczniowskie podlegają lustracji zgodnie z przepisami wydanymi  na podstawie art. 7 projektu ustawy, w których Krajowa Rada Spółdzielcza określi sposób, tryb i terminy przeprowadzania lustracji w spółdzielniach uczniowskich, biorąc pod uwagę charakter tych spółdzielni oraz sprawny przebieg postępowania lustracyjnego. W myśl art. 8 projektu ustawy spółdzielnie uczniowskie przechodzą w stan likwidacji  z przyczyn określonych w art. 113 ustawy — Prawo spółdzielcze albo na podstawie uchwały rady szkoły, podjętej na wniosek dyrektora szkoły i po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne