Rodzaje i formy współpracy

Rodzaje i formy współpracy

Istnieje wiele rodzajów współpracy w biznesie. Wyróżnić można m.in. współpracę wertykalną (z dostawcami) i horyzontalną (z innymi producentami). Szczególną formą współpracy jest tzw. “koopetycja” (“coopetition”). To neologizm pochodzący z połączenia słów “kooperacja” (“cooperation”) i “kompetycja” – współzawodnictwo (“competition”). Oznacza ona rodzaj współpracy pomiędzy konkurującymi ze sobą podmiotami, występujący m.in. w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych.

Jedną z najprostszych form współpracy jest tworzenie sieci kontaktów. Tzw. “networking” oznacza rozwój, podtrzymywanie bądź wykorzystywanie relacji społecznych i biznesowych w celu wymiany informacji, zasobów lub usług. Pojęcie to odnosi się także do koncepcji sieci zawodowych rozumianych jako relacje pomiędzy osobą (lub firmą) i innymi osobami (firmami). “Networking” może występować zarówno na poziomie interpersonalnym, jak i pomiędzy organizacjami. Współpraca w ramach sieci kontaktów może wynikać z powiązań rodzinnych, relacji przyjacielskich lub ze współpracownikami, ale może też być konsekwencją przynależności do tzw. organizacji rekomendacji biznesowych, takich jak: Business Network International (działająca też w Polsce). Organizacje te powstają na całym świecie, by umożliwić przedsiębiorcom budowanie wzajemnych relacji. Przyjmuje się, że podstawą zaawansowanego “networkingu” pomiędzy organizacjami jest tzw. zdolność firmy do tworzenia sieci kontaktów (“networking capacity”). Zdolność ta pozwala wykorzystać potencjał firmy do funkcjonowania w sieci organizacji. 

Partnerstwo to dobrowolne stowarzyszenie dwóch lub więcej osób w celu zarządzania przedsiębiorstwem i dzielenia między sobą zysków i strat. Partnerstwo może występować pomiędzy dwoma lub wieloma przedsiębiorstwami, pomiędzy przedsiębiorstwem a organizacją pozarządową oraz pomiędzy administracją publiczną a prywatną działalnością (partnerstwo publiczno-prywatne). Ten ostatni rodzaj to innowacyjny sposób na współpracę pomiędzy publicznym i prywatnym sektorem. Partnerstwo jest kojarzone z tzw. “marketingiem afiliacyjnym” (“affiliate marketing”), który często oznacza początek partnerskich relacji pomiędzy przedsiębiorstwami. Polega na dążeniu do zwiększenia efektywności działań firmy poprzez ustanawianie partnerskich relacji nie tylko z klientami, ale też z innymi uczestnikami rynku. Warto zaznaczyć, że istotne korzyści z partnerstwa mogą czerpać także mikro-przedsiębiorstwa bez sformalizowanej współpracy z innymi firmami.  

 

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne