Przedsiębiorczość jako kompetencja

Przedsiębiorczość jako kompetencja

Powszechnie przyjmuje się, że na przedsiębiorczość jako kompetencję składa się wiele elementów. Wcześniej w literaturze polskiej były one określane jako cechy postawy przedsiębiorcze.Inny zestaw kompetencji przedsiębiorczych na potrzeby systemu edukacji opracowano w ramach dużego projektu europejskiego wykonanego na zlecenie Komisji Europejskiej. W efekcie jego realizacji opracowano ramy (tj. model koncepcyjny i szczegółową definicję) kompetencji przedsiębiorczych.

Kompetencje przynależne poszczególnym obszarom są następujące:  
1) kategoria „idee i możliwości” (ang. ideas and opportunities)  dostrzeganie możliwości,  kreatywność,  tworzenie wizji,  ocena idei (pomysłów),  etyka i „zrównoważone” myślenie (ang. sustainable thinking)
2) kategoria „zasoby” (ang. resources)  samoświadomość i poczucie własnej skuteczności  motywacja i wytrwałość, mobilizowanie zasobów (pozyskanie i zarządzanie zasobami),  kompetencje związane z wiedzą finansową i ekonomiczną,  mobilizowanie innych. 
3) kategoria „działanie” (ang. taking into action) przejmowanie inicjatywy,  planowanie i zarządzanie,  radzenie sobie z niejednoznacznością, niepewnością i ryzykiem,  umiejętność pracy z innymi (współpracy w zespole),  ciągłe uczenie się poprzez doświadczenie.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne