Ośrodki wiedzy

Ośrodki wiedzy

Poza tradycyjnymi ośrodkami zasobów edukacyjnych, które zapewniają dostęp do materiałów dydaktycznych w zakresie różnych przedmiotów ujętych w programie nauczania, w tym przedsiębiorczości,w jedenastu krajach lub regionach działają instytucje, które pełnią rolę ośrodków wiedzy w zakresie nauczania przedsiębiorczości. Większość z nich zapewnia dostęp do swoich zasobów za pośrednictwem stron lub portali internetowych i jest wspierana finansowo przez władze centralne.

We Wspólnotach Francuskiej i Niemieckojęzycznej Belgii rolę ośrodka wiedzy zajmującego się rozwojem nauczania przedsiębiorczości pełni od 2007 r. Agencja ds. Aktywizacji Gospodarczej, w której utworzono nowe stanowisko „specjalisty ds.  podnoszenia świadomości i propagowania ducha przedsiębiorczości” (Agent de sensibilisation à l'esprit d'entreprendre [ASEE]). We Wspólnocie Flamandzkiej Belgii rolę ośrodków wiedzy pełnią VLAJO i UNIZO. Obie te organizacje otrzymują fundusze  strukturalne od rządu flamandzkiego. 
 

W Danii Krajowe Centrum Zasobów Edukacyjnych jest odpowiedzialne za rozwój nowych zasobów służących transferowi wiedzy do  szkół, co obejmuje również nauczanie przedsiębiorczości, ponieważ jest ono częścią programu nauczania. Konsultanci dydaktyczni  Centrum, zatrudniani przez Ministerstwo ds. Dzieci, Edukacji i Równouprawnienia, zapewniają szkołom oraz gminom wsparcie  i doradztwo obejmujące różną tematykę, w tym nauczanie przedsiębiorczości. Regionalne centra zasobów edukacyjnych działają w ścisłej współpracy z Duńską Fundacją Przedsiębiorczości (FFE), którą utworzono w 2010 r. w celu informowania nauczycieli o dostępnych materiałach w zakresie nauczania przedsiębiorczości. 

W Hiszpanii, gdzie Wspólnoty Autonomiczne pełnią rolę władz edukacyjnych na poziomie centralnym, funkcję ośrodków wiedzy  wypełniających lukę między polityką a praktyką oraz zachęcających szkoły do nauczania przedsiębiorczości zleca się organizacjom publicznym, prywatnym i pozarządowym. Od kilku lat liczba tych instytucji stale rośnie.  

We Francji w 2001 r. powstało Obserwatorium Praktyk Dydaktycznych w Nauczaniu Przedsiębiorczości (Observatoire des pratiques pédagogiques en entrepreuneriat [OPPE]), którego celem jest zbieranie informacji i doświadczeń dotyczących nauczania przedsiębiorczości w szkolnictwie średnim drugiego stopnia. Obserwatorium zostało utworzone jako wspólna inicjatywa byłego Ministerstwa ds. Młodzieży, Edukacji i Badań Naukowych, Ministerstwa Gospodarki, Finansów i Przemysłu oraz Agencji ds. Rozwoju Przedsiębiorstw (Agence pour la création d'entreprises [APCE]) i Akademii Przedsiębiorczości. Prowadzony przez APCE portal OPPE jest obecnie bazą pomocy edukacyjnych dla nauczania przedsiębiorczości. Ponadto OPPE organizuje również coroczne konferencje dotyczące tego przedmiotu nauczania.

W Chorwacji Ministerstwo Edukacji współpracuje z SEECEL za pośrednictwem Agencji Edukacji i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.

W Austrii EESI-Impulsezentrum für Entrepreneurship Education, wspierane przez Ministerstwo Edukacji i Spraw Kobiet, stanowi krajowy ośrodek wiedzy dla nauczania przedsiębiorczości, zapewniając dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych opracowanych we współpracy z Inicjatywą na rzecz Nauczania Przedsiębiorczości (IFTE) oraz innymi interesariuszami. Od 2011 r. ośrodek ten prowadzi program „Certyfikacji EESI w obszarze przedsiębiorczości dla szkół”. Koordynatorzy EESI dostępni są na poziomie regionalnym, gdzie zapewniają koordynację i zarządzanie projektami dotyczącymi przedsiębiorczości.

W Rumunii utworzono piętnaście ośrodków regionalnych, których celem jest rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych i metodyk opracowanych w ramach projektu „Przedsiębiorstwo uczniowskie” (Firma de exercitiu), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013. Władze centralne wspierają działania tej regionalnej sieci, organizując konkursy o tematyce związanej z przedsiębiorczością oraz monitorują wpływ tych działań na rozwijanie ducha przedsiębiorczości.

 

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne