Klauzula RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Fundacji Wspólnota Wielopokoleniowa

(KRS: 0000530123), ul.: Raciborska 54, 47-430 Ruda Kozielska.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail slawek@wielopokoleniowa.pl, tel. 691-947-295

3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu:

a) udziału w projekcie Inkubator Przedsiębiorczości Szkolnej w charakterze uczestnika.

b) archiwizacji dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) obowiązek prawny ciążący na administratorze.

4. Dane osobowe uczestnika będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, osobom fizycznym lub prawnym upoważnionym przez administratora danych osobowych w związku z realizacją celów, o których mowa w pkt 3.

5. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, co najmniej 5 lat od momentu zakończenia projektu.

6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie.

10. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA DOTYCZĄCA OCHRONY WIZERUNKU UCZESTNIKA

Każdy uczestnik projektu wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku oraz udzielanych przeze niego wypowiedzi i opinii dla celów realizacji i promocji projektu Inkubator Przedsiębiorczości Szkolnej oraz dla celów promocyjnych, informacyjnych i ewaluacyjnych, zgodnie z art. 81 pkt. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W szczególności, wyraża zgodę na:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jego wizerunku, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisem magnetycznym oraz techniką cyfrową,

2) kadrowanie, kompozycję i przetwarzanie jego wizerunku,

3) w zakresie rozpowszechniania – publiczne wykonanie utworu, w którym został wykorzystany jego wizerunek, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publikację w prasie i w Internecie, a także publiczne udostępnianie takiego utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.

Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania jego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.

#szkolnafirma#

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne