Formy działalności spółdzielni uczniowskich

Formy działalności spółdzielni uczniowskich

Forma spółdzielni uczniowskich nie jest uregulowana ustawowo. Struktura organów  spółdzielni uczniowskich jest kształtowana na podstawie przepisów zawartych w ustawie Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 roku, poz.1443), mającej zastosowanie do funkcjonujących na rynku  podmiotów spółdzielczych. 
 

Można przyjąć następujące formy spółdzielni uczniowskich: 

ze względu na przedmiot działalności: 
- usługowa, 
- produkcyjna, 
- produkcyjno-usługowa, 
 

ze względu na zasięg oddziaływania: 
- wewnętrzny, 
- zewnętrzny, 
 

ze względu na cele działania: 
- społeczno-ekonomiczne z naciskiem na kryterium społeczne. 
- społeczno-ekonomiczne z naciskiem na kryterium ekonomiczne.

Do przykładowych działalności spółdzielni uczniowskich należą: 

- kupowanie, wyrabianie i przetwarzanie oraz sprzedaż na terenie szkoły artykułów służących zaspokajaniu potrzeb uczniów i pracowników szkoły, 
- organizowanie zakupu i sprzedaży towarów, w szczególności: zdrowej żywności, przyborów szkolnych, podręczników w ramach prowadzonego przez spółdzielnię uczniowską sklepiku szkolnego, 
- prowadzenie drobnej wytwórczości i wykonywania usług na rzecz placówki oświatowej, w ramach której funkcjonuje spółdzielnia, 
- propagowanie idei i zasad spółdzielczych w środowisku szkolnym i lokalnym, 
- realizowanie inicjatyw dotyczących propagowania idei zdrowego żywienia, 
- realizowanie inicjatyw z zakresu propagowania postaw i działań proekologicznych, 
- prowadzenie szkolnej kasy oszczędności pod patronatem instytucji finansowej, 
- organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem członków spółdzielni oraz uczniów placówki oświatowej, w której działa spółdzielnia.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne