Cele Zrównoważonego Rozwoju – wspólne wytyczne dla przedsiębiorstw społecznych

Cele Zrównoważonego Rozwoju – wspólne wytyczne dla przedsiębiorstw społecznych

Jeśli spojrzymy na przedsiębiorstwo społeczne w perspektywie holistycznej i przyjmiemy, że wartość społeczna ma docelowo przynosić korzyści całemu społeczeństwu, Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą służyć wówczas za wspólne wytyczne oraz narzędzia przydatne do wzajemnego zrozumienia i komunikacji. Co więcej, mogą one stanowić pomoc i wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych na polach takich jak: wymiana informacji, negocjacja i współpraca pomiędzy poszczególnymi sektorami.

Cele Zrównoważonego Rozwoju to 17 wyzwań, których realizacji do 2030 roku podjęły się w sumie 193 kraje na świecie. By upewnić się, że dane przedsiębiorstwo społeczne rzeczywiście tworzy wartość służącą całemu społeczeństwu, warto zweryfikować, czy jego działania przyczyniają się do osiągnięcia tych celów.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju:

Cel 1: Koniec z ubóstwem – Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

Cel 2: Zero głodu – Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia – Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Cel 4: Dobra jakość edukacji – Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Cel 5: Równość płci – Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne – Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Cel 7: Czysta i dostępna energia – Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca – Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura – Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Cel 10: Mniej nierówności – Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności – Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Cel 13: Działanie w dziedzinie klimatu – Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Cel 14: Życie pod wodą – Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

Cel 15: Życie na lądzie – Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje – Promować istnienie pokojowych i inkluzyjnych społeczeństw, co umożliwi zrównoważony rozwój; zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości; budować efektywne, odpowiedzialne i inkluzyjne instytucje na wszystkich szczeblach.

Cel 17: Partnerstwo na rzecz celów – Wzmocnić mechanizmy powstawania globalnych partnerstw oraz ożywić już istniejące partnerstwa.

Każdy z tych 17 celów ma określoną liczbę zadań, a postęp dla każdego z nich mierzony jest przy pomocy 230 wskaźników. Na przykład Cel 12 ”Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja” ma przypisanych 11 zadań. Jedno z nich (12.3) brzmi: ”Do 2030 roku zmniejszyć o połowę ilość marnowanej żywności na etapie sprzedaży detalicznej i na poziomie konsumenckim, a także zredukować straty żywności w procesie produkcji i dystrybucji.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne